Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://bemamed.pl.

RODO

1.
Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO. 

2.
Celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Zmiana przepisów sprawi, że przepisy w zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE będą jednolite.

3
Mówimy o danych osobowych, które przetwarzane są w  ramach korzystania przez Państwa z naszych usług medycznych, w tym serwisów telefonicznych. Przetwarzamy imiona, nazwiska pacjentów, imiona rodziców, PESEL, dane adresowe i kontaktowe, dane medyczne w postaci historii choroby, przebiegu leczenia, uiszczanie płatności za świadczenia odpłatne, wizerunek – (pomieszczenia ogólnodostępne – BemaMed Bartłomiej Kaliniak 47-400 Racibórz przy ul. Gen. J. Bema 4 – objęte są monitoringiem wizyjnym , co łączy się z przetwarzaniem danych osobowych w postaci Pani/Pana wizerunku)

4.
Administratorem Twoich danych osobowych jest BemaMed Bartłomiej Kaliniak z siedzibą w Raciborzu, ul. Gen. J. Bema 4,  47-400 Racibórz.

5.
Państwa dane przetwarzane będą w celach świadczenia usług medycznych, a podstawą  prawną jest art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) RODO Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dn. 27 Kwietnia 2016 r.  o Ochronie Danych Osobowych oraz Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 

6.
Przetwarzamy Państwa dane osobowe, w celu świadczenia usług medycznych. W szczególności przetwarzane przez nas dane osobowe służą ulepszaniu standardów opieki medycznej, realizowaniu zasad profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i leczenia, poprawie jakości zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, zabezpieczeniu społecznemu, jak również dla celów marketingowych, utrzymaniu  bezpieczeństwa w placówkach medycznych oraz ochronie zdrowia pacjenta po uzyskaniu opieki medycznej.

7.
Dane osobowe, które przetwarzamy pochodzą w większości od Państwa – Pacjentów. Dane  pozyskiwane są przy przy pierwszej wizycie u specjalisty. Dane te powstają także w czasie wykonywania naszej pracy – przy wywiadzie lekarskim, stawianiu diagnozy medycznej, otrzymywaniu wyników badań, informowaniu nas o posiadanym prywatnym ubezpieczeniu zdrowotnym..

8.
Przetwarzane przez nas dane osobowe udostępniane są na wniosek osób, organów  lub podmiotów wymienionych w zamkniętym katalogu określonym w art. 26 Ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz podmiotom przetwarzającym dane w imieniu BemaMed Bartłomiej Kaliniak na podstawie umowy powierzenia, o której mowa w art. 24.4 w/w ustawy. Są to między innymi: – podmioty wspierające wykonywanie świadczeń usług medycznych takich jak: obsługa techniczna systemów wspomagających pracę BemaMed, niezbędnych do realizacji usług medycznych, laboratoria medyczne oraz inne podmioty medyczne, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, pomoc prawną, ubezpieczyciele komercyjni w związku z  pakietami prywatnych ubezpieczeń medycznych. 

9.
Mają Państwo prawo:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
  • żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), 
  • żądania wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych 
  • prawo do przenoszenia danych 
  • wnieść skargę do organu nadzorczego PUODO w przypadku uznania, iż przetwarzanie powierzonych danych osobowych narusza przepisy RODO.

Wnioski w sprawie realizacji Państwa praw dotyczących danych osobowych można złożyć:

  • osobiście w naszej placówce,
  • listownie na adres naszej placówki.

We wniosku prosimy o napisanie jakiego wykonania prawa Państwo od nas oczekują. Prosimy o  podanie danych, na podstawie których będziemy mogli Państwa zidentyfikować (imię, nazwisko i PESEL).
Jeśli uznają Państwo, że państwa prawa zostały naruszone, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), który zastąpił Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

10.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w art. 29 Ustawy z dnia  6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przez czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia, lub obrony roszczeń.